top of page

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של פסטיבל הפייבר של ישראל.

האתר בכתובת  www.fiberfestivalisrael.com (להלן: ״האתר״) מופעל ומנוהל על ידי ענבל גרוס  ועדי אסס, ח.פ 033399635, 025346164, מכתובת בית זית 4 בת חפר, הגדעונים 16 זכרון יעקב בהתאמה (להלן: "הנהלת האתר").

האתר נועד לספק מידע כללי וספציפי אודות אירוע פסטיבל הפייבר, ולמכור כרטיסים לאירוע.

הנך מתבקש לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון זה. תקנון זה מתייחס לרכישה ו/או שימוש מכל סוג באתר.

כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על כל הנכנס לאתר, ועל המחזיק כרטיס.

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

הכותרות בתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.

פרשנות ותנאים כלליים

1. הגדרות: 

א. "אירוע" בתקנון זה – כל אירוע, סדנה, הרצאה, או כל פעילות אחרת המופיעים באתר.

ב. "חבר" בתקנון זה – כל מי שנרשם לאתר.

ג. "משתמש" בתקנון זה – כל הנכנס לאתר ו/או כל העושה באתר שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש והחבר.

ד. "הרוכש" בתקנון זה – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר.

ה. "המחזיק בכרטיס" בתקנון זה – כל המחזיק בפועל בכרטיס שנרכש באתר, לרבות הרוכש ו/או המשתמש.

2. היה ואינך מסכים לאיזה מתנאי תקנון זה, הנך נדרש שלא לעשות שימוש באתר.

3. בעצם שימושך באתר הנך מאשר, כי קראת את התקנון ומדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה; וכי אתה מסכים לתנאיהם ומודע לכך שאלה יחייבו אותך. שים לב – הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות מהוות הסכם בינך לבין הנהלת האתר.

4. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין. כל שימוש באתר שייעשה לאחר מועד שינוי התקנון כאמור, יהיה כפוף לשינוי.

5. בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר, וכי יש לך הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו.

6. בכניסתך לאתר, אתה מצהיר ומאשר, כי אתה רשאי לבקר באתר אך ורק לשם קבלת מידע ו/או רכישת כרטיסים ו/או מוצרים לשימוש אישי בלבד, אלא אם הנהלת האתר נתנה לך אישור מפורש בכתב לעשות שימוש אחר באתר.

7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגביל משתמש מלעשות שימוש באתר, ואף למנוע ממשתמש להיכנס לאתר ו/או להוציא משתמש מהאתר, ככל שהדבר ייראה לה, מבלי צורך במתן הודעה מראש או נימוק, ומבלי שתחול עליה כל אחריות שהיא כתוצאה מכך.

תנאי שימוש

8.  השימוש באתר מיועד לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לכל שימוש מסחרי, עסקי, ציבורי או אחר.

9. כל שימוש מסחרי או עסקי, או כל שימוש שאינו בהתאם לתקנון זה, מהווה הפרה חמורה של תנאי שימוש אלה, ועלול לגרור נקיטה בהליכים משפטיים.

10. השימוש באתר כפוף לכך שהמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי הולם ו/או בלתי הוגן וכיו"ב באתר ו/או שימוש אסור על פי התקנון.

11. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מתחייב, בין היתר, כדלקמן: שלא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לכל דין ו/או חוזה ו/או כלל ו/או תקנה ו/או הוראה, שלא להפריע באופן כלשהו לתוכן האתר, שלא להכניס לאתר כל תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות קבצים מכל מין וסוג, שלא להכניס לאתר "וירוסים", שלא להשתמש באתר בניסיון להונות כל מאן דהוא, שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשכתב את תוכן האתר או כל חלק ממנו, שלא להשתמש באתר לשם פגיעה בפרטיות ו/או ברכוש ו/או במוניטין ו/או בשם טוב ו/או בכל זכות אחרת של מאן דהוא, שלא להשתמש באתר על מנת לפגוע במאן דהוא, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תמונות כלשהן, לרבות תמונות פורנוגרפיות, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תכנים כלשהם, שלא להשתמש באתר לשם הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות, שלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, שלא לעשות הזמנה באתר בשימוש בפרטים שאינם נכונים ו/או מטעים ו/או מוטעים ו/או מבזים כולם או חלק מהם, שלא לעשות שימוש באתר לצורך תעמולה, שלא לעשות שימוש באתר לצורך פרסום ו/או קישור לדבר פרסום, שלא לעשות שימוש באתר באופן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או מבצעים, שלא להציב באתר קישור כלשהו ו/או כל תוכן שהוא, שלא לעשות שימוש מסחרי באתר. בנוסף לאמור לעיל, שלא להיכנס לאתר בנסיון לעשות כל אחד מהשימושים האסורים האמורים בסעיף זה.

12. הנהלת האתר תהיה רשאית להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק מכירת כרטיסים לאירוע מסוים ו/או לאירועים מסוימים ו/או לכל האירועים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר לא תהיה חייבת למכור כרטיסים לאירועים המופיעים באתר, והיא תעשה זאת על פי שיקול דעתה בלבד.

13. חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשם מסחר בהם, לרבות מכירה חוזרת. הנהלת האתר תהיה רשאית להגביל משתמש לרכישה של מספר מסוים של כרטיסים ו/או לרכישת כרטיס אחד בלבד, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

14. ככל שיהיה על המשתמש ליתן פרטים לזיהויו, לרבות (ולא רק) לצורך רכישת כרטיס, מתחייב המשתמש ליתן פרטים מדויקים. ככל שהמשתמש ימסור פרט או פרטים לא מדויקים ו/או שגויים, הרי שהוא יישא בכל התוצאות הנובעות מכך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אי ביצוע העסקה ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם להנהלת האתר ו/או לכל צד שלישי. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו או למאן דהוא אחר (ככל שייגרם) כתוצאה מאי מסירת פרטים מדויקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.

15. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הנהלת האתר אף תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים על פי דין כנגד משתמש שמסר פרטים לא מדויקים ו/או שגויים. בנוסף על כל האמור, הרי שהגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן, יהיה צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

16. המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שכניסה לאירוע מחייבת אותו לנהוג על פי נוהלי המקום שבו מתקיים האירוע (להלן: "המקום"). המחזיק בכרטיס מתחייב לנהוג בהתאם לכללי כל מקום ומקום.

17. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי מחזיק הכרטיס במקרה של הרחקתו ממקום האירוע עקב אלימות ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או החזקת נשק ו/או מכל טעם אחר ו/או מניעת כניסתו אל מקום האירוע עקב איחור ו/או אי עמידה ובכללי או בנהלי המקום ו/או מכל טעם אחר שייראה למנהלי המקום. למחזיק הכרטיס לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר במקרה שבו יורחק מהמקום ו/או לא יורשה להיכנס אליו וכיו"ב, והוא אינו יהיה זכאי בשום פנים ואופן לקבלת החזר הכספים ששילם באמצעות האתר ו/או כל סכום אחר להנהלת האתר.

אופן ביצוע רכישת כרטיס ואופן ביצוע התשלום

18. לצורך ביצוע רכישה באתר, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה, רשאית הנהלת האתר לקבל או לדחות את ההצעה, כולה או חלקה. רק קבלת אישור מהנהלת האתר באמצעות הדואר האלקטרוני שנמסר בדבר השלמת העסקה, תיחשב כאישור על קבלת ההצעה לרכישה המבוקשת.

19. את הכרטיס ניתן לרכוש באמצעות האתר כאשר התשלום הינו באמצעות אמצעי תשלום דיגיטליים כגון: כרטיסי אשראי, אפליקציית bit וארנקים דיגיטליים Apple pay ו-Google pay, בחיוב אחד.

20. רכישת כרטיסים באמצעות האתר מותרת לכל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים ובידיו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות המוכרות.

21. העסקאות באתר מתבצעות באמצעות מערכת הסליקה מבית משולם המספקת שירותי תשלום מאובטח. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שאבטחה זו אינה הרמטית.

22. על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע הרכישה להיות אמיתיים ומדויקים. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה שומרת על זכותה לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד רוכש אשר מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את הליך המכירה. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.

23. ברכישת כרטיס באמצעות אמצעי תשלום דיגיטלי, מתחייב המשתמש כי יש לו הרשאה לעשות שימוש באמצעי התשלום שבאמצעותו הוא רוכש את הכרטיס. בכל מקרה שבו יתברר כי למשתמש לא הייתה הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור, תהיה הנהלת האתר זכאית לשיפוי מלא מאת המשתמש לגבי כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך.

 

מדיניות אספקת מוצרים

24. כאמור לעיל, על מנת לרכוש כרטיסים לאירוע באמצעות האתר יש להזין את פרטי ההזמנה הכוללים פרטים מזהים כגון שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד.

25. לאחר השלמת רכישת הכרטיסים, תישלח לכתובת הדוא"ל שמסרתם הודעה ובה אישור הרשמה, והכרטיסים הדיגיטליים שרכשתם.

26. הכרטיסים אישיים ואינם ניתנים להעברה.

27. את הכרטיסים יש להציג ביום האירוע בכניסה לאירוע.

28. ברכישת כרטיסים הכוללים גם מוצרים, יסופקו החומרים לרוכש אך ורק ביום האירוע, במהלך האירוע, במקום האירוע. 

מחירים ועמלות

29. רכישה באמצעות האתר עשויה להיות כרוכה בדמי טיפול ועמלות. מידע אודות עלויות דמי הטיפול והעמלות מתפרסם הן באתר והן במסגרת תהליך הרכישה. אנא הקפידו להתעדכן בעלויות אלה בטרם השלמת הרכישה.

30. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים דרך האתר, כתוצאה מאירועים ומגורמים שאינם בשליטתה, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון (לרבות מגפות) ו/או כל אירוע אחר שיפגע בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים.

31. הנהלת האתר לא תישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר שייגרם (ככל שייגרם) למשתמש ו/או לכל אדם אחר, עקב איחור ו/או כשל באספקת הכרטיסים ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך הרכישה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו (ככל שייגרמו) מכל סיבה שהיא.

ביטול עסקה / ביטול אירוע

32. לאחר ביצוע  עסקת הרכישה באתר, יישלח לרוכש לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר בעת ביצוע העסקה, מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן בהתאמה: "מסמך פרטי העסקה" ו-"חוק הגנת הצרכן").

33. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה שביצע בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, והכל כמפורט להלן:

א.  רוכש רשאי לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 ימים מיום קבלת מסמך פרטי העסקה. כמו כן לא ניתן לבטל עסקה בטווח של שבעה ימי עסקים לפני האירוע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי , גם אם לא חלפו 14 יום מביצוע הרכישה.

ב.  ביטול עסקה על-ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ייעשה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ועד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע שבגינו התבצעה העסקה – ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לבין הנהלת האתר (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תהא רשאית לבקש מהרוכש להציג תעודה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש;

ג.  בביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה או הפרה אחרת של תנאי העסקה – תהא הנהלת האתר רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הכרטיס או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם;

ד.  ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק באמצעי התשלום באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

33. ביטול עסקה כאמור ניתן לבצע אך ורק באמצעות שליחת דואר אלקטרוני עם הנושא "ביטול כרטיסים לפסטיבל הפייבר" אל הנהלת האתר בכתובת: inbaligross@gmail.comadiassas@gmail.com

34. בהודעת הביטול, יציין הלקוח את שמו, מספר תעודת הזהות שלו, מספר הטלפון שלו  ואת מספר הכרטיס (המצוין במסמך פרטי העסקה).

35. לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי של הסכום ששילם, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי הנהלת האתר, בניכוי דמי ביטול כמפורט לעיל.

36. אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין באפשרות כניסה לאירוע.

37. לעניין זה, יודגש למען הסר ספק, כי בקשה לשינוי כלשהו בכרטיס שנרכש ע"י המזמין, תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה. ביטול ההזמנה המקורית תעשה רק בהתאם לתנאים שפורטו לעיל.

38. הנהלת האתר תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה בהנהלת האתר ו/או בכל מאן דהוא ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא להנהלת האתר ו/או לכל מאן דהוא. ביטלה הנהלת האתר עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל.

39. הנהלת האתר תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים:

א. במקרה שנפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר הכרטיס ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את הנהלת האתר.

ב. אם חלה טעות בהדפסה ו/או בפרטי הכרטיס ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.

ג. אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.

ד. במקרה של אירוע כוח עליון המונע את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת הכרטיסים.

ה. אם יתברר להנהלת האתר כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג' כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, הנהלת האתר תהיה רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה.

ו. אם יש להנהלת האתר יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה בהנהלת האתר ו/או בכל מאן דהוא ו/או בניסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא להנהלת האתר ו/או לכל מאן דהוא.

ז. בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, הנהלת האתר תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, וזכאות המשתמש לקבלת החזר תהיה בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

40. במידה ובוטל האירוע שאליו רכש הרוכש כרטיסים באמצעות האתר מכל סיבה שהיא, יהא מחזיק הכרטיס זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששילם בגין מחיר הכרטיס להנהלת האתר.

41. במידה ומועד האירוע יידחה למועד אחר יהא הכרטיס שבידי המחזיק תקף למועד האירוע החדש בכפוף להודעה שתימסר ע"י הנהלת האתר, ובהסכמתו של מחזיק הכרטיס. ככל ומחזיק הכרטיס לא יהיה מעוניין במועד החדש, הוא יהיה רשאי לבטל את העסקה לקבל החזר בגובה התשלום ששילם בגין מחיר הכרטיס.

פרסומים

42. בהתאם לשיקול דעתה, הנהלת האתר עשויה ורשאית לאפשר למפרסמים שונים, תמורת תשלום, להציב פרסומות שונות ברחבי האתר אודות מוצרים, מבצעים או שירותים רלוונטיים, הן באמצעות באנרים, והן באמצעות מודעות טקסט והן באמצעים אחרים (להלן: "פרסומים").

43. מובהר, כי כל הפרטים, החומרים והמידע בנוגע לפרסומים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים ועל אחריותם בלבד. אין הנהלת האתר מתיימרת או יכולה לערוב על תוכנם, אמינותם או על כדאיותם, והיא לא תישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים בקשר לכל מוצר ו/או שירות ו/או אחר ולא תהיה צד לכל ההתקשרות בין המשתמשים לבין המפרסמים.

44. על כן, מומלץ למשתמשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר.

45. מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי הנהלת האתר או מי מטעמה מעודדת או ממליצה על המפרסם או על השירות הניתן באמצעותו או על מוצריו. על המשתמשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם ירכשו מוצר או שירות.

זכויות

​46. התכנים המפורסמים באתר לרבות (אך לא רק) עיצוב, סימני מסחר, תמונות, פרסומות, מידע כתוב ו/או מצולם ו/או קבצי שמע ו/או מוסיקה וכל תוכן מכל מין וסוג שהוא בין אם מצולם, מודפס, מושמע הינם רכושם של המפיקים ו/או המארגנים ו/או המפרסמים ו/או המופיעים ו/או המבצעים ו/או הנהלת האתר ו/או כל צד ג' אחר שאינו המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בכל תוכן מהתכנים הללו כולו או חלקו, לרבות (ולא רק) להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בו, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, ללא אישור בכתב ומראש מאת הנהלת האתר ו/או בעל הזכויות. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם להנהלת האתר /או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' שהוא כתוצאה מהפרת הוראות אלה.

47. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהאתר הינו רכושה הבלעדי של הנהלת האתר, ועל כן, הוא מתחייב שלא להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית את תכני האתר ו/או חלק מהם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בהם, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, באתר זה, ללא אישור בכתב ומראש מאת הנהלת האתר.

48. המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם יש זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה מאת צד שלישי כלשהו בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש.

הגבלת אחריות

49. להנהלת האתר אין ולא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם (ככל שייגרם) לכל מאן דהוא לרבות (ולא רק) לגולש ו/או למשתמש ו/או לרוכש ו/או למחזיק כרטיס ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או כניסה לאירוע  מהאירועים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור למקום האירוע ו/או לאירוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר, למעט במקרים בהם לא ניתן להתנות על אחריות כאמור על פי דין.

50. הנהלת האתר אינה מתחייבת בשום אופן כי  לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות קולמוס ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או לקווי התקשורת אצל הנהלת האתר ו/או אצל כל מי מטעמה.

51. המשתמש ו/או מי מטעמו מוותרים ויתור מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד הנהלת האתר לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם, למעט במקרים בהם לא ניתן להתנות על אחריות כאמור על פי דין.

52. ככל שבאתר יופיעו קישורים ל"דפי נחיתה" ו/או לאתרים אחרים ו/או כל קישור אחר, לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לגבי אותם "דפי נחיתה" או אתרים ו/או לכל קישור אחר, לרבות לגבי התוכן שלהם, וככל שהמשתמש יעשה שימוש בקישור, הרי שהוא יעשה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.

53. השימוש באתר הנו AS IS. הנהלת האתר איננה מתחייבת כי כל המערכות באתר יפעלו בצורה תקינה או כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר אחר אין משמעה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואין משמעו כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ממליצה או מעודדת השימוש באתר המקושר. הנהלת האתר, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך לרבות בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים המקושרים אליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בהם.

54. הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, הנהלת האתר רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקתו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם (ככל שייגרם) כתוצאה מכך. 

אבטחת מידע ופרטיות

 

55. הנהלת האתר, רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים (לרבות דיוור ישיר בהרשמה לעדכונים). מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח.

56. תוכן השירות וחשיפת מידע אישי במהלך השירות, לעולם לא ייחשפו לאדם אחר או כל גורם ללא אישור בכתב מהלקוח. הנהלת האתר מחויבת לפרטיות שלך ופרטיות זו הינה בראש סדר העדיפויות שלנו.

57. הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

58. באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

59. האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.

60. במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

שונות

61. מבלי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר לנקוט בהליכים משפטיים, הנהלת האתר שומרת על זכותה למנוע ולחסום את גישתם לאתר של משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

62. הנהלת האתר רשאית בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר.

63. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

64. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

65. על תקנון זה יחולו הוראות הדין במדינת ישראל.

66. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לתקנון זה ו/או לאתר תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך באזור ת"א בלבד.

יצירת קשר

67לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר במייל inbaligross@gmail.com או adiassas@gmail.com  בשעות הפעילות של האתר.

bottom of page